05-12-2018

Reparatie derde WW-jaar (PAWW) verplicht?

Met ingang van 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Naar aanleiding hiervan zijn vakbonden en werkgevers(organisaties) overeengekomen om de verkorting van de WW-duur te repareren via cao-afspraken. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau van 38 maanden. Hiervoor is de Stichting PAWW in het leven geroepen. PAWW staat voor Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA.

Voor wie?

Alle werkgevers en werknemers die vallen onder de toepassing van een cao waarin de PAWW is geregeld, nemen ook verplicht deel aan de PAWW. Dit geldt ook voor werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een werkgevers- of brancheorganisatie, maar wel onder een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao vallen door de zogeheten algemeen-verbindend-verklaring. In beide gevallen is het voor zowel werkgevers als werknemers niet mogelijk om van deelname af te zien.

Via deze link kunt u bij het actuele overzicht nagaan of de sector waaronder uw onderneming valt, deelneemt aan de PAWW-regeling en zo ja, wat de stand van zaken is met betrekking tot de invoering daarvan.

Wat kost de PAWW de werkgever?

De PAWW-bijdrage wordt betaald door de werknemers via een bruto-inhouding op hun salaris. Het premiepercentage voor het jaar 2019 is vastgesteld op 0,3% van het brutoloon. De kosten voor de werkgever zijn beperkt en hebben vooral betrekking op een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie. Daarnaast zal de werkgever periodiek de bijdragen moeten inhouden en afdragen aan de Stichting PAWW.

Hoe neemt de werkgever deel aan de PAWW?

Stichting PAWW verstuurt een uitnodiging voor deelname aan de PAWW aan werkgevers. Deze uitnodiging gaat naar werkgevers die zich (nog) niet op eigen initiatief hebben gemeld nadat cao-partijen dit zijn overeengekomen.

Indien u een brief van de Stichting PAWW ontvangt, verzoeken wij u om deze zo spoedig mogelijk naar uw salarismedewerker van Bos Adviesgroep te sturen, zodat zij tijdig actie voor u kan ondernemen. Ook voor meer informatie en verdere vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.